Ders Tanımları

1. YARIYIL DERSLERİ

MİM – 113  SANAT VE MİMARLIK TARİHİ
Mimarlığın Temel Kavramları (Fonksiyon, Strüktür, Estetik)
Prehistorik Dönemde Sanat ve Mimarlık
Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Ege’de oluşmuş olan medeniyetlerde sanat ve mimarlık çalışmları Bu medeniyetlerde yapı türleri, teknikleri, ilk köy ve kasabalar, ilk kent planları ve kuralları

MİM – 121 MİMARİYE GİRİŞ
Öğrencilerin mimarlık kavramı ,kapsamı ve terminolojisi ile tanıştırılması. Tasarım eyleminin mekanın farklı ölçeklerinde ve farklı düzeylerde tartışılması. Biçim strüktür ve fonksiyonun anlam ve analizleri, mimari biçim üzerindeki fiziksel ve kültürel etkilerin tartışılması. Biçimi belirleyen düşünceler, eğilimler ve tekniklere gönderme yaparak belli gelenekler , akımlar,stiller alanında da bilgilenme.

MİM – 111 TEMEL TASARIM
Yaratıcı gücü açığa çıkarıcı, estetik duyumu geliştirici bir ortamda, tasarımın temel kavram ve ilkelerini kullanarak, zihinsel ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla alıştırmalar yapma. Değişik ortamlardaki iki ve üç boyutlu organizasyonları birleştirerek mekansal kompozisyonları oluşturmak üzere görsel değerleri geliştirme.

MİM – 103 MİMARİ İLETİŞİM
Teknik resim çizimlerinde kullanılan gereçler, çizim hazırlıkları, çizgi çeşitleri, geometrik çizimler, mimarlık mesleği ile ilgili çizimler, plan, kesit, görünüş çizimlerinin değişik ölçeklerde çizilmesi.

MATH – 141    MATEMATİK I
Bu dersin amacı öğrencilerin “Genel Matematik” ve calculus konularını daha iyi anlamalarını hedeflemektedir. Bilgisayarların “quantıtatıve” analizi için elverişli bir ortam yaratmaktadır.

MİM – 109 YAPI BİLGİSİ I
Yapım Sistemleri  zemin  ve  temel  çeşitleri,  temellerin  yalıtımı, duvarlar,  duvar  boşlukları konularını içermektedir.

2. YARIYIL DERSLERİ

MİM – 102 MİMARİ PROJE I
Fonksiyonel, uzaysal ve strüktürel tasarlamaya ve uygulamaya ilişkin düşünce yönteminin fonksiyonel, uzaysal ve strüktürel açıdan irdelenerek öğrenciye aktarılması.

MİM – 112 TASARI GEOMETRİ VE PERSPEKTİF
Dersin İçeriği:

 • İzdüşümlerin çeşitli çizim yöntemleri.
 • Ortohographic çizimler.
 • Geometrik formlar (prizma, pramid, coni, cilindr) ve onların izdüşümleri.
 • Aksonometrik çizimleri: aksların kullanılması, açılım ve ölçüle, detayların gösterilmesi.
 • İki kaçışlı nokta perspektif ilkeleri: bakış noktasının seçimi, kaçış noktaları ve ekranın ayarlanması, yüksekliklerin bulunması ve ufuk çizginin tespiti

MATH – 142 MATEMATİK II
Limit ve süreklilik; Eğim ve uygulamaları türev; anlık değişim oranı; yüksek dereceli türevler; optimizasyon; Maksimum ve Minimum, gelir, maliyet ve kar hesaplamaları; türevirtersi; Integral kuralları; deferansiyel denklemler; finans hesapları; basit ve bileşik faiz; gerçek değer; geçerli faiz; ödeme şekli.

MİM – 110 YAPI BİLGİSİ II
Bacalar, döşeme çeşitleri, merdivenler ve merdiven çeşitleri gibi yapı elemanlarının kullanılış biçim ve amaçları, inşa yöntem ve malzemeleri, detaylı bir şekilde incelenmektedir.

MİM – 115 MALZEME I
Maddenin yapısal, atomik özellikleri, kristal amorf, moleküler ve koloidal yapılar. Yapı malzemelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, mekanik özellikleri, gerilim deformasyon diyagramları, malzemenin akustik, ısıl, optik ve elektrokimyasal özellikleri.

MİM – 104 BİNA BİLGİSİ I
Bina bilgisi ve mimari tasarımın amacı, mekansal işlev, insan boyut ve eylemleri, insan eşya ve çevre ilişkileri, kullanıcı gereksinimleri, konut örneğinde mekansal analiz, mekan programı
İşlevseksel bağlantı ve diyagramlarının çıkarılması, mekan tasarımlarının çözümlenmesi, örnek inceleme ve araştırma geliştirme çalışmalarının yapılmasıyla temel mimari tasarım bilgilerinin verilmesi.

3. YARIYIL DERSLERİ

MİM – 201 MİMARİ PROJE II
Binanın kentsel fonksiyonlarla ve yakın çevresindeki iskan alanları ile ilişkisinin irdelenmesi, fonksiyon ve konstrüksiyonu göz önüne alarak yığma ve ahşap karkas yapı sistemlerini araştırma, inceleme aşamalarından sonra tasarımında uygulayabilmesi (eskiz çalışmaları, değişik ölçeklerde ön proje ve uygulama projesi çizimi ve detaylandırma).

MİM – 204 BİNA BİLGİSİ II
Bina planlama, programlama, tasarlama ve kullanım evrelerinin açıklanması. Eğitim, sağlık, konaklama, yönetim, kültür, ticaret, dinlenme, eğlenme gibi bina tipolojisine bağlı, mekan tasarımı ve örneklerinin, mekansal analiz, mekan programı, işlevsel bağlantı ve diyagramlarının çıkarılması, mekan tasarımlarının yapılması, örnek inceleme ve araştırma geliştirme çalışmalarının yapılması.

MİM – 211 YAPI BİLGİSİ III
Ahşap çatı sistemlerine (oturtma ,asma, karma, kırma) ve detaylarına giriş. Malzemelerine, eğimlerine ve konstrüksiyon sistemlerine göre çatı tipleri. Sınıf uygulamaları, çizim, araştırma, ev ödevleri ve maket yapımı ile bilgilerin pekiştirilmesi.

MİM – 216 MALZEME II
Standartlaşma ,kalite kontrol ve modüler koordinasyon.Bağlayıcı yapı malzemeleri, doğal taşlar ve agragalar, suni taş yapı malzemeleri, pişmiş toprak yapı malzemesi , cam yapı malzemesi, metal yapı malzemeleri, ahşap yapı malzemeleri, bitüm ve katran esaslı yapı malzemeleri, plastik yapı malzemeleri , boya ve sıvı kaplama yapı malzemeleri.

MİM – 214 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ II

 • Roma sanat ve Mimarlığı, Bina Tipleri
 • Erken Hristiyanlık, Bizans, Romanesk, Gotik Sanat ve Mimarlığı
 • İslam Sanat ve Mimarlığı (Emevi, Abbasi, Safavi,..)
 • Selçuklu, Anadolu Selçukluları Sanat ve Mimarlığı

MİM – 231 STATİK
Düzlemsel denge denklemleri. Basit taşıyıcı  sistemler  ve  düzlemsel    kafes sistemleri. Kiriş  ve  kablolardaki  içsel  kuvvetler.  Ağırlık  merkezleri  ve atalet momentleri

MİM – 203  BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
Bilgisayara giriş ve bilgisayar üzerinde Autocad çizim programının sırasıyla öğretilmesi.

4. YARIYIL DERSLERİ
MİM – 202 MİMARİ PROJE III
Karmaşık, çoklu fonksiyonlar, mevcut yapılı çevre, sosyal faktörler, insan – çevre, form – fonksiyon ilişkisi

MİM – 212 YAPI BİLGİSİ IV
Ders kapsamında, temelden çatıya kadar iki katlı bir konut projesinin uygulama projesi olarak hazırlanması, ince yapı detaylarının üretilmesi.

MİM – 221  YAPI FİZİĞİ I

 • Enerji Kaynakları
 • Çevre
 • Güneşin Yapısı ve Güneş Enerjisi
 • Isı Transferi
 • Thermal Konfor
 • Pasif ve Aktif Sistemler

MİM – 205 MİMARLIK VE SANAT TARİHİ III
Rönesans Sanat ve Mimarlığı, Teknolojik ve Kültürel Gelişmeleri
Barok, Rokoko Sanat ve Mimarlığı
Aydınlanma Çağı Sanat ve Mimarlığı
Eklektisizm, Romantizm, Historisizm, Neo – klasizm, Gerçekçilik, Endüstrileşme
Osmanlı Erken, Klasik, Geç Dönem Sanat ve Mimarlığı

MİM – 232 MEKANİK
Düzlemsel denge  denklemleri, basit kirişlerde  kesme  kuvveti,  moment  ve normal kuvvet diyagramlarının çizilmesi. Mohr’s çemberi. Eksantrik yüklü çubuklar.

MİM – 206 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
“Autocad”  programının  iki  boyutlu  tüm komutlarının öğretilmesi, mimari  plan,  kesit  ve görünüşlerin    bilgisayar  laboratuvarlarında   uygulamalı çizilmesi.

5. YARIYIL DERSLERİ

MİM – 303 MİMARİ PROJE IV
Arazinin topografik yapısı, iklimsel özellikler, bölgenin çevre yapılaşmasının analizleri. Geleneksel ve çağdaş örnek mimarilerin analizleri.
Probleme dayalı konseptlerin oluşumu.
Modern yapı sistemlerinin analizi ve projeye uyarlanması.
Projenin sunum ve anlatım teknikleri çerçevesinde takdimi.

MİM – 322 YAPI FİZİĞİ II
Isı transferi, enerji korunumu,kompozit malzemeler,ısı yalıtım malzemeleri, TS825 Isı yalıtım yönetmeliği,ısı kayıp kazanç hesapları, psikrometrik diyagram, yoğuşma denetimi, diğer konfor hususları; akustik konfor ve ışık.

MİM – 305  20. YY. MİMARİSİ
20.yy Mimarlığının Kaynakları (19.yy)
İlk Modernler
Uluslararası Üslup, Bauhaus, Pürizm, Ekspresyonizm
High Tech (İleri Teknoloji), Organik Mimarlık
Post – modernizm, Dekonstrüktivizm
Yeni – modernler..

MİM – 331 YAPI STATİĞİ I

MİM – 309 ŞEHİRCİLİK I

 • Kent Tanımı ve Kent Kuramları
 • Nüfus Ölçütüne Göre Kent Tanımı
 • Yerleşmenin İdari Statüsüne Göre Kent Tanımı
 • Fonksiyonlara Göre Kent Tanımı
 • Sosyolojik Ölçütlere Göre Kent Tanımı
 • Kentleşmenin   Tanımı – Kentleşme Politikaları
 • Kentleşme Tanımı
 • Kentleşmenin Nitelikleri
 • Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşme
 • Kentleşme Sorunları
 • Kentleşme Politikaları
 • Kentlerin Tarihçesi
 • Tarih Öncesi Yerleşmeler
 • Antik Dönem Yerleşmeleri
 • Ortaçağ Kentleri
 • Rönesans Kentleri
 • Barok Dönemi Kentleri
 • Sanayileşmenin Etkileri ve Yeniçağ Kentleri
 • Bahçe Kent Fikri ve Yeni Kentler
 • Modern Sonrası ( Post – Modern) Kentler
 • Kent Planlaması
 • Mimarlıkta ve Şehircilikte Plan
 • Kentlerde arazi kullanımı
 • Kentlerde Bölgeler
 • Konut bölgeleri ve planlama
 • Trafik ve planlama
 • Merkez Alanlar ve Ticaret Alanları ve planlama
 • Sanayi Bölgeleri ve planlama

MİM – 307 İLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
“Autocad” programının   üç   boyutlu tüm komutlarının öğretilmesi, binaların üç boyutlu,  aksonometrik ve perspektif olarak bilgisayarlaboratuvarlarında uygulamalı çizilmesi.

TURK 101 TÜRKÇE I

 1. Dil – Kültür ilişkisi,
 2. Türk dilinin gelişimi,
 3. Noktalama İşaretleri,
 4. İsimler
 5. Sıfatlar
 6. Zarflar
 7. Zamirler,
 8. Yazım kuralları
 9. Dilekçe Yazımı

6. YARIYIL DERSLERİ
MİM – 304 MİMARİ PROJE V
Taşıyıcı sistem  ve  fonksiyonel  kompleks  çözümleri  hedefleyen  mimari tasarım ve bina planlaması.

MCE – 303 ÖLÇME TEKNİĞİ
Topoğrafya mühendisliğine giriş. Ölçme tekniklerinin ana prensipleri, yatay ve dikey ölçümler ve açı ölçümü. Ölçümlerdeki hatalar. Liverman işlemleri, kesitlerlerin ve topografik haritaların üretilmesi çalışmaları . Topak kazı ve dolgu işlerinin hesaplanması. Takometri. Açık ve kapalı poligonlar. Azimut ve kordinat hesaplamaları.

MİM – 310 ŞEHİRCİLİK II
Bölgenin tarihsel alt yapısı.
Çevre ve alt yapı koşulları.
Arazinin topografik yapısının incelenmesi.
Şehrin straktural yapısı.
Funksionel alanların dağılımı.
Oto ve yaya yollarını oluşturulması.
Konut, yerleşim merkezi ve dinlenme alanlarının tasarım ve detaylandırılması.

MİM – 332 YAPI STATİĞİ II
Döşeme, kolon ve kiriş betonarme hesap  metodları.  Betonarmenin  genel davranışı. Yapı çerçevelerinin statik analizi.

TURK 102 Türkçe II
Türk Dili II dersi, öğrencilerin doğru konuşmayı öğrendiği ve bu doğrultuda uygulama çalışmaları yaptığı bir derstir.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kavcar, Cahit, Ferhan Oğuzkan, Özlem Aksoy. Yazılı ve Sözlü Anlatım,
 • AnıYayıncılık, Ankara, Ekim:2004.

7. YARIYIL DERSLERİ
MİM – 404 MİMARİ PROJE VI
Verilen proje konusuna uygun olarak, çevre analizleri yaparak yapıalack tasarımın çevre verileri göz önünde tutularak yapılması, taşıyıcı sistem problemlerinin çözülmesi, kompleks binaların 3 boyutlu olarak algılatılmasının sağlanması..

MİM – 433 YAPIM YÖNETİMİ
Bina organizasyonu, yapım yönetimi, iş programları ve çizelgeleri, kalite sistemi, kalite kontrlou, toplam kalite, toplam kalite kontrolu, toplam kalite yönetimi gibi konuları kapsar

MİM – 422 YAPI FİZİĞİ III
Temiz ve kirli su tesisatları, binalarda bölgeleme hesapları, atık su sistemleri, ısınma, kazan daireleri ve kazan boyutlarının tesbiti, uygun ısıtma sisteminin seçimi, yangında korunma ve kaçış yollarının tasarlanması, bu konudaki mevzuatlar, asansör hesapları ve uygun asansör seçimi

MİM – 432 RESTORASYON VE KORUMA TEORİSİ

8. YARIYIL DERSLERİ

MİM – 405 MEZUNİYET PROJESİ
Dört yıl boyunca alınan mimarlık eğitimi , proje ve teorik derslerinin sentezinin yapılması.

MİM – 401 İMAR HUKUKU
Mimarlığı direk etkileyen yasa ve yönetmenlikler.

MİM – 411 PROFESYONEL PRATİK VE UYGULAMA
İmar mevzuatının tekrarı, ön proje çizimi, ücret hesaplamaları, uygulama projesi ve detay çizimi, genel ve özel teknikşartnameler ile özel idari şartname  hazırlığı,  mukavele, ihale dosyası hazırlama ve hakediş raporlarının hazırlanması

Teknik Seçmeli Dersler

MİM – 314 Mimaride Renk Kavramı (2 – 2) 3

 • Renklerin psikolojik etkisi.
 • Eş renkler ve zıt renkler.
 • Temel renk teorisi.
 • Renk birleşimleri ve içerikleri.
 • Dekoratif desenler, dekoratif tasarımlar, mozik cam pencereleri.
 • Mimari tasarım içeriği şeklinde renkler.
 • Geçişsiz renk ilişkileri.
 • Renk düzeneği ve oranları.
 • Renk uyumu.
 • Düzenler; monoton, monokromatik, parallel(benzer), tamamlayıcı.
 • Uyumsuz renklerin özel etkileri.

MİM – 406   ESKİ YAPILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ  (2 – 2)3 
Tarihi yapılardaki taşıyıcı sistemlerin analizi. Geleneksel konut mimarisi üzerinde bu    hususların    irdelenmesi.   Mekanik   ve   optik    ölçüm teknikleriyle uygulamalı röleve çalışmaları, grafiksel  ve  yazılı  sunuşlar. Restitüsyon   çalışmalarının araştırma    ve   restorasyon    projesiyle desteklenmesi.

MİM – 407  KIRSAL ALANDA KONUT (2 – 2) 3
Kırsal alandaki yerleşim yerlerinin tarihçesi ve gelişimi. Kırsal alanda kullanılan yapı malzemeleri, yapım teknikleri ve çevrenin; sosyal, kültürel, iklimsel uyumunun irdelenmesi. Yukarıda belirtilen kavramların örnek bölge veya bölgelerle seminerler şeklinde sunulması.

MİM – 408  BOYUTSAL KOORDİNASYON  (2 – 2)3
Dersin amacı yapı elemanlarında standartlaşmanın önemini vurgulamak, bununla beraber “Boyutsal Koordinasyon” disiplininin yapı üretimindeki önemini ve endüstrileşmeye olan katkısını anlatmaktır. Ayni zamanda, çeşitli örneklerle ve  projelerle modüler tasarım ilkeleri uygulamalı anlatılmakta ve bu kavramlar çerçevesinde yapı elemanlarının detaylandırılması konusunda öğrenciye farklı bakış açıları kazandırılmaktadır.

MİM – 409 GELENEKSEL TÜRK EVİNİN OLUŞUMU VE GELİŞİMİ (2 – 2) 3
Türk yaşam kültüründe evin oluşumu, biçimlenmesi ve gelişimi. Tipik karakteristiklere sahip XIX. Yüzyıl Geleneksel Türk Evi kavramı. Türk Evi’nde plan, fonksiyon, cephe oluşumları, malzeme, yapım teknikleri ve süsleme. Yöresel özellikler. Türk Evi’nin çağdaş yaşamla birlikte irdelenip değerlendirilmesi.

MİM – 410   PEYZAJ TASARIMI (2 – 2) 3 
Doğal  ve yapay  peyzaj  yapı  malzemelerinin  kullanımı   ve  dış  mekan tasarımı.

MİM – 412   METRAJ ANALİZİ (2 – 2) 3 
Ders  binalardaki,  kazı,  temeller,  tuğla   duvarlar,   zemin   kaplamaları, kolon – kiriş, döşeme, çatı iç ve dış  bitiş işleri,  kalıp  hesapları,  kapı  ve pencerelerin hesaplanması ve birim fiyat analizlerini kapsamaktadır.

MİM – 414   MİMARİ MAKET YAPIMI (2 – 2)3 
Mimaride Üç boyutlu iletişimin önemi. Farklı ölçeklerdeki 2 boyutlu çizimlerin üçüncü boyuta aktarılması, maket yapımında kullanılan teknik aletler, malzemeler ve teknik hususlar. Maket stüdyosunda, çeşitli mimari tasarım ve detayların uygulamaları.

MİM – 415 KENTSEL TRAFİK PLANLAMASI VE İMAR  MEVZUATI (2 – 2) 3
Dersin amacı, imar mevzuatını anlama ve çeşitli uygulamalar ile kentsel trafik planlaması ve arazi parsellemelerinin prensiplerinin öğretilmesidir. Öğrencilere, bina yönetmeliklerini ve planlama ilkelerini, yalnızca binalara bağlı kalarak  değil, parselasyon düzenlemelerini de gözeterek aktarmaktır.

MİM – 416 FİZİKSEL ÇEVRE (3 – 0) 3
Bu kursun amacı, yerleşim bölgelerinin kentleşmesinde inşaat endüstrisinde ve mimarlık tasarımlarında çevresel etmenlerle ilgili genel bir bakış açısı geliştirmektedir. Çevresel değişkenler ve buna bağlı olarak yeni servis sistemlerinin gelişimi konusu da bu dersin temel içeriğidir.

MİM – 417   ESTETİK (3 – 0)3
Dersin ana  kavramlarını  teorik,  kritik  ve  semiyolojik  okuma  oluşturur. Terminolojik açıklama  ve  esas  teoriler  anlatılmaktadır.  Antik   Yunan Felsefesinden günümüzün sanat anlayışına kadar tüm sanatsal eğilimler gözden geçirilmektedir. Ders, ayrıca görsel  malzemelerle ve örneklerle  desteklenmektedir.

MİM – 418   SERBEST ÇİZİM TEKNİĞİ VE MİMARLIK  (3 – 0) 3
Kıbrıs’ın tarihsel değeri olan bölgelerinde, seçilmiş binalar ve çevrelerine ilişkin serbest el çizimlerinin yapılması; kontur, kör kontur, referans çizgilerinin belirlenmesi, ton ve renk bilgisinin yanısıra, gölgenin bina cephesi ve obje üzerine nasıl düştüğünün birebir çizim yolu ile irdelenmesi ve bu sayede öğrenciye ölçek, oran, ritm ve denge kavramlarının kazandırılmasıdır. Derse destek olması amacıyla; öğrencilerden her ders için, mimarlık tarihine damgasını vurmuş, önemli bir yapıtı serbest el çizmeleri ve bunun yanında yapı ve mimarı hakkında bilgi toplamaları istenecektir. Ders saatleri içinde, toplanan bilgilerin ışığında, mimarın görüş ve tavırları, çalışma yöntemleri, binanın biçimi, formu, malzemesi, renk – doku ilişkisi ve mimarlık kültürüne katkısı, sohbet ortamı içinde konuşulup, tartışılacaktır.

MİM – 419 SOSYAL KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ – KÜLTÜR VE YAPI  (3 – 0)3
Sosyal – Antropoloji, kültürel sistemleri oluşturan kurum ve değişkenler arasındaki ilişkileri, karşılıklı etki ve etkileşimleri, sosyal bilimler arasındaki bağlantı ve bunlar arasındaki ilişkileri araştırır. Sosyal  Antropolojinin ilgi alanında olan, sosyal – kültürel kurum ve bunlar arasındaki ilişkilerin kültürel boyutu, kültürel değişim ve değişmeye etki eden faktörlerin, kültürel sistem içinde yeri, kurum ve değişkenlerin kültürel sistemin, oluşturulmasına, değişmesine ve varlığına nasıl müsaade ettiği veya etmediği olgularını, sosyal – antropolojinin kendine özgü yaklaşımları ile kültür ve yapısı dersinde olarak ele alınıp incelenecektir.

MİM – 420 DOĞAL VE YAPAY ÇEVRENİN RESİM TEKNİKLERİYLE TASFİRİ (3 – 0) 3
Bu dersin amacı öğrencinin, görsel algılama yeteneğinin geliştirme vasıtası olan değişik resim tekniklerinin temel kavramlarıyla tanışması ve çizim çalışmaları yaparak farklı materyalleri kullanmayı öğrenmesidir.
Objeleri çizgi, açık – koyu ve renk aracıyla görüntülenmesidir. (geometrik biçimler, mobilya eşyaları, ev gereçleri, iç ve dış mekan, insan figürü vb)

MİM – 421 GÜNEŞ ENERJİSİ  (3 – 0)3
Bu ders güneş enerjisi ve mimaride enerji kullanımı hakkında bilgi vermekte ve aşağıdaki konulara bir adrestir: Güneş, güneş sabiti ve spektrum dağılımı, güneş – dünya astronomik ilişkisi, güneş deklinasyon açısı, saat açısı, ışın ve kollektör arasındaki açılar, tracking yüzeyler için açılar, güneş zamanının hesaplanması, dünya atmosferinin etkisi, güneş pilleri, paranometre, ısı transferi, termal konfor, pasif ve aktif sistemler (güneş ile ısıtma ve soğutma, çift cam uygulanması, sera sistemi, güneş ile su ısıtma, yüzme havuzu ısıtıcıları, trombe duvar), pasif güneş tasarımı (doğrudan kazançlı pasif güneş sistemleri, kütle depolayıcı duvar ve gölgeleme, enerji etkin tasarım, iklimsel parametreler, tasarım parametreleri). Bu ders aynı zamanda bina kazançları ve kayıplarını da içermektedir.

MİM – 422 ANADOLUDAKİ KLASİK ESERLER (3 – 0) 3
Klasik dönemde Anadolu’daki mimari gelişmeler. Yunan ve roma uygarlıklarına Anadolunun katkısı. Yapım Teknikleri vebina tiplerindeki gelenekler. Batı Asya ve güney kıyı boylarındaki gelişmeler.

MİM – 423 DEPREME DAYANIKLI YAPILAR (3 – 0) 3
Depremin nedenleri, özellikleri, ölçülmesi, kayıtlar, şiddet ve magnitud. Depreme yönelik tasarım esasları ve yaklaşık yöntemler. Basit binalarda uygulamalar. Deprem spektrumları. Yerel ve uluslararası depreme yönelik şartnameler. Taşıyıcı sistemler. Kullanılan malzemelerin özellikleri.

MİM 424  TEMEL SANAT EĞİTİMİ  (4 – 0) 3
Amaç görsel algılamanın ve algılama sonucunda kişinin yaratıcılığının geliştirilmesi ve sanatsal öğelerle kişinin özgün tasarımlarını oluşturabilmesi. İki ve üç boyutlu tasarım sorunları, çizgi ve yüzeysel hacim ve kütle arasındaki ilişki, uzay, yapı ve malzeme, tasarımdaki temel ilkelerin incelenmesi dersin içeriği olarak belirlenmiştir. Öğretme yönteminde araştırma, gözlem ve örnek olay yöntemleri kullanılarak uygulamalı eğitim yapılmaktadır. Değerlendirme % 30 Araştırma % 70 Uygulama olarak belirlenmiştir.

MİM – 425  SERAMİK UYGULAMALI ESTETİK TASARIM ve SUNUMLARI  (4 – 0) 3
Seramik temel malzemesi çamurun şekillendirilerek  insan, nesne ve mekan ilişkisinin göz önünde bulundurulması. Bunun yanısıra; ergonomik ve fonksiyonel bir objenin soyut bir forma taşınarak mekan içerisindeki sunumunun, yapılmış olan örnekleri ile irdelenmesi.

MİM – 426    GELENEKSEL YAPI TİPLERİ VE YENİDEN KULLANIM POTANSİYELLERİ (3 – 0) 3
Mimari mirasımızın önemli bir kısmını oluşturan Osmanlı dönemine ait anıtsal boyuttaki cami, medrese, kervansaray, sübyan mektebi, imaret hamam, darüşşifa vb. farklı fonksiyonlar yüklenmiş yapı tiplerinin kronolojik bir sırada mekansal özelliklerinin ve yapım tekniklerinin görsel malzemeyle desteklenerek anlatımı/Ülkemizde yapılan iyi ve kötü restorasyon uygulamaları sonucunda bu tür yapı tiplerine kazandırılan yeni işlev uyarlamalarının görsel  malzeme ile öğrenciye aktarılarak, bunların ders kapsamında tartışılması/Geleneksel yapı tiplerinden eski işlevlerini yitirenlerin yeniden değerlendirilmesinde, mekansal özellikene dayalı çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Osmanlı Dönemine ait,1/100 ölçekte güvenilir rölövelerine ulaşılabilen  anıtsal boyuttaki yapılar üzerinde yeni işlev olasılıklarının uyarlanmasına yönelik eskiz çalışmaları yapılması.

MİM 434  GENİŞ AÇIKLIKLI KONSTRÜKTİF SİSTEMLERİ (2 – 2)3
Geniş açıklıklı konstrüktif sistemler hakkında genel bilgi. Geometrik formaların  (kemer, tonoz, kubbe) konstrüktif analizi. Kabuk tipleri. Asma germe sistemlerinde parabolik ve giberbolik formların analizi. Makas, uzay kafes ve uzay kafes kirişlerin analizi. Katlanmış plak sistemleri. Mevcut sistemlerin özelliklerinin karşılaştırılmalı analizi dersin kapsamını oluşturmaktadır.

MİM 450 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MİMARLIK (3 – 0) 3
Yapılaşmış çevreyi yaratan mimarlar ve kent tasarımcılarının insanlığın dünya üzerindeki etkilerini olumsuzdan olumluya dönüştürebilmeleri için, tasarıma yaklaşımlarında doğal kaynakların korunumu ve yerel çevre kalitesi kriterlerini ciddi olarak ele almalıdırlar. Doğal kaynaklar , yeniden kullanım, geri dönüşüm, malzeme, iklim, güneş ve su gibi etkenler, insanoğlunun gönenci ve varlığının devam ettirilmesi amacıyla ağırlıklı olarak tasarıma etki etmelidir.

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

İÇM 101 TEMEL TASARIM
Yaratıcı gücü açığa çıkarıcı, estetik duyumu geliştirici bir ortamda, tasarımın temel kavram ve ilkelerini kullanarak, zihinsel ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla alıştırmalar yapma. Değişik ortamlardaki iki ve üç boyutlu organizasyonları birleştirerek mekansal kompozisyonları oluşturmak üzere görsel değerleri geliştirme.

İÇM 103 GRAFİK İLETİŞİM I
Sayfa düzeni, sayfayı iyi kullanma, çizgi çalışmalarının geliştirilmesi, geometrik şekillerin tanımlanması, geometrik şekillerin izdüşümsel çizimlerinin yaptırılması ve üç boyutta aksonometrik olarak aktarılması ve bunların serbest el çizimlerle desteklenmesi.

İÇM 105 ÇİZİM
Teknik resim çizimlerinde kullanılan gereçler, çizim hazırlıkları, çizgi çeşitleri, geometrik çizimler, mimarlık mesleği ile ilgili çizimler, plan, kesit, görünüş çizimlerinin değişik ölçeklerde çizilmesi.

İÇM 111 İÇ MİMARLIK TASARIM YÖNTEMLERİ
Düşünme, tasarım ve tasarlama, mimarlıkta değerlendirme ölçütleri, tasarımcı düşünme ve problem çözme, tasarım süreci ve evreleri, tasarım yöntemleri: akılcı, buluş yapan düşünce, biçimlendirme ve organizasyon yöntemleri., mimari tasarımda değerlendirme kriterleri, örnek inceleme, araştırma ve değerlendirme.

İÇM 121 İÇ MİMARLIĞA GİRİŞ
Yapılı çevreyi etkileyen felsefi,sosyal ve insani unsurlar konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanır.Özellikle iç mekan tasarımı , insan ihtiyaçları, insan boyutları, mimari mekan, mekan kalitesi ,iç mimarlık elemanları, form, fonksiyon ilişkisi işlenir.

ENG 101 İNGİLİZCE I
Students will receive extensive practice in critical reading and writing, learn the conventions of standard English, learn to choose words more precisely,to write clearer sentences and effective paragraphs and overall, learn to increase precision, fluency and confidence with written Language.

TURK 101 TÜRKÇE I

 1. Dil – Kültür ilişkisi,
 2. Türk dilinin gelişimi,
 3. Noktalama İşaretleri,
 4. İsimler
 5. Sıfatlar
 6. Zarflar
 7. Zamirler,
 8. Yazım kuralları
 9. Dilekçe Yazımı

İÇM 102 İÇ MİMARLIK TASARIMINA GİRİŞ
Verilen konuyla ilgili araştırma ve eskiz çalışmaları, proje konusunun kağıt üzerine iki boyutlu ve üç boyutlu olarak aktarılması sunuşların hazırlanması.

İÇM 104 TEMEL SANAT EĞİTİMİ
İki ve üç boyutlu tasarım sorunları ,çizgi ve yüzeysel hacim ve kütle arasındaki ilişki ,uzay, yapı ve malzeme, tasarımdaki temel ilkelerin incelenmesi dersin içeriği olarak belirlenmiştir.

İÇM 114 MEKAN PLANLAMA I
Mimaride mekan ve mekana bağlı olarak ‘İnsan Ölçeğinin’ önemi, vücut oranlarının ve bu ölçülerin mekanda kapladığı alan hakkında bilgi verilip örneklerle açıklanması. Mimari tasarıma etki eden fiziksel faktörlerin irdelenmesi. Konut tasarımı hakkında bilgi verilmesi, konut tasarımı için gerekli olacak mekanların eylem ilişkilerinin fonksiyon şeması çizilerek tasarımın organize edilmesi. Ölçekli çizimlerin yapılması ve her mekan için yaklaşık min. ve max ölçülerinin saptanması. (Giriş holü, oturma odası, yemek odası, mutkak, banyo, balkon, wc, ebeveyn yatak odası, çocuk yatak odası)

İÇM 122 İÇ MİMARLIK VE ESTETİK
Felsefe ve sanat tarihi araştırılmakta ,sanatı tanımlanması yanında düşünce, hissetme ve görsel algı konuları irdelenmektedir.Tarihsel süreçleri de göz önüne alarak dönemlere göre estetik kriterler ve felsefeler tartışılmaktadır.

İÇM 164 SANAT VE MİMARLIK TARİHİ

 •  Prehistorik Dönemde, Mezopotamya, Mısır, Anadolu ve Ege Medeniyetleri
 •  Yunan, Helenistik, Roma, Bizans’ta Sanat ve Mimarlık
 •  Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok ve Rokoko Üslupları
 •  19.yy Eklektisizm, Arts and Crafts, Art Nouveau, Klasisizm
 •  20.yy Art Deco, De Stijl, Bauhaus, Endüstriyel Stiller
 •  Geç Modernizm, Post – modernizm, Dekonstrüktivizm

TURK 102 Türkçe II
Türk Dili II dersi, öğrencilerin doğru konuşmayı öğrendiği ve bu doğrultuda uygulama çalışmaları yaptığı bir derstir.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Kavcar, Cahit, Ferhan Oğuzkan, Özlem Aksoy. Yazılı ve Sözlü Anlatım,
 • AnıYayıncılık, Ankara, Ekim:2004.

İÇM 201 İÇ MİMARLIK STUDYOSU I
kullanıcı gereksinimleri,eylem,ekipman,ölçek,mekan organizasyonu,iç ve dış mekan ilişkisi; bu konu alanlarında öğrencilerin kolay kavrayabilecekleri karmaşık olmayan tasarım problemlerinin çözümleri.

İÇM 203 SUNUM TEKNİKLERİ
Perspektiv (tek ve iki kaçışlı) , gölge ve gölgelendirme, ışık, iç perspektiv , anlatım teknikleri (çizim, boyama, tarama, kaplama, kabartma, maket v.b.) .

İÇM 212 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I
Bilgisayara giriş, temel bilgisayar eğitimi, Microsoft Office (word, power point, excel vs.) programları, Autocad çizim programının sırasıyla öğretilmesi.

İÇM 214 RESTORASYON
Tarihi Binaların geleceğe aktarılmak amacıyla aslına uygun olarak korunması ve fonksiyon vererek yaşatılması (bilimsel onarım).

İÇM 221 İÇ MİMARLIK TASARIMINDA İNSAN EŞYA İLİŞKİSİ
İnsan – Çevre ilişkisinden başlayarak, fiziksel çevre – insan ilişkisi, insan ve insan boyutları, konutun bölümleri ve bu bölümlere bağlı olarak mekanların incelenmesi.

İÇM 251 YAPI I

Normal ve asma kat bina döşeme ve merdivenlerinin Betonarme, Ahşap, Çelik yapı malzemeli yapı elemanları ile oluşturulması, geniş açıklıklı mekanların üst örtülerinin çeşitli yapı malzemeleri ile kuruluşunun yönetm ve metodlarını içerir

İÇM 263 MISIR DÖNEMİNDEN 1900’LERE KADAR İÇ MİMARLIK VE MOBİLYA TARİHİ

 •  Mezopotamya, Mısır, Yunan, Roma, Bizans’ta İç Mimarlık ve Mobilya
 •  Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok ve Rokoko, Klasisizm Stilleri
 •  XIV. Louis, XV. Louis, Jacobean, Kolonyal, Chippendale, Happlewhite, Sheraton Stilleri
 •  Türk Evi ve Mobilyası

İÇM 202 İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU II
İnsanın fiziksel, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini, pratik problemlerin çözümüne ağırlık vererek, çalışmasını sağlayacak konular seçilir. Bu dönemde konut iç mekanları ve strüktürleri için temel kavramlar ve tasarım yöntemleri çalışılır. Kişisel ailevi ve kurumsal yaşantılar ile ilişkilendirilerek birey ve grup ihtiyaçları belirlenir.

İÇM 213 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II
Bilgisayarda modelleme hazırlama, hazırlanan çizimlerin 3 boyutlu gerçek görüntülerinin elde edilmesi, ve 3 boyutlu tasarımın sonuçlandırılması.

İÇM 222 YAPI MALZEMESİ BİLGİSİ
Ağırlıklı olarak doğal, işlenmiş ve sentetik haldeki temel inşaat malzemelerinin genel özellikleriyle ilgilidir. Bu malzemelerin kimyasal içerikleri, üretim teknikleri ve kalitesine gore çeşitleri tanıtılır. Ayrıntılarına yer verilen malzemeler: çimento esaslı malzemeler, ahşap ve ahşap içerikli birleşik ürünler, doğal ve yapay taşlar, tuğlalar, seramik gibi toprak malzemeler, çelik, almünyum ve diğer metaller, plastik ve plastik içerikli malzemeler, cam ve birleşik cam ürünleri ve kompozit malzemeleri genel özellikleri ve standartları ile tanımak.

İÇM 244 ÇEVRE KONTROLÜ YAPI FİZİĞİ

 1. Çevre
 2. Yenilenen ve yenilenmeyen enerji kaynakları
 3. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi
 4. Pasif ve aktif sistemler
 5. Konfor
 6. Doğal havalandırma
 7. Isı transferi
 8. Malzeme seçimi
 9. Nem ve ses için izolasyon malzemeleri
 10. Yankılanma ve eko problemleri

İÇM 252 YAPI II
Normal ve asma kat bina döşeme ve merdivenlerinin Betonarme, Ahşap, Çelik yapı malzemeli yapı elemanları ile oluşturulması, geniş açıklıklı mekanların üst örtülerinin çeşitli yapı malzemeleri ile kuruluşunun yönetm ve metodlarını içerir

İÇM 264 1900’LERDEN GÜNÜMÜZE İÇ MİMARLIK VE MOBİLYA TARİHİ

 •  Arts and Crafts, Art Nouveau, Art Deco, De Stijl, Bauhaus
 •  Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Alvar Aalto, Eero Saarinen
 •  1960’lı, 1970’li, 1980’li Yıllar
 •  High – Tech (İleri Teknoloji), Memphis, Post – modernizm, Dekonstrüktivizm

İÇM 301 İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU III
İnsan ihtiyaçları, kültür, algı konularının tasarım problemi oluşturmadaki etkisi, ofis, mağaza gibi kullanımlara yönelik iç mekan düzenlemeleri aracılığıyla tartışılmaktadır.

İÇM 312 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM III
Bilgisayarda modelleme hazırlama, hazırlanan çizimlerin 3 boyutlu gerçek görüntülerinin elde edilmesi, animasyonların hazırlanması, sunum tekniklerinin öğretilmesi ve sunumlarının hazırlanması.

İÇM 341 ÇEVRE KONTROLÜ YAPI DONATIMI
Isıtma yükü hesapları; sıcak su ve yüksek basınç ısıtma sistemleri; havalandırma, doğal metodlar; havalandırma kanallarının tasarımları; otomatik kontrol sistemleri, dikey ulaşım sistemleri, asansör ve yürüyen merdivenler, özel kabin ve sistem tasarımları, özel hareketli mekan organizasyonları (WC , banyo, mutfak v.b.) ve prensipleri kapsar. Yüzme havuzlarının tasarım ve detayları, güvenlik faktörleri, elektronik alarm sistemleri.

İÇM 351 DETAYLANDIRMA STÜDYOSU
Yapı ve malzeme bilgisinin iç mimarlık problemlerine ilişkin kavramsal ve detay çözümlerinin elde edilmesinde kullanılması ve değerlendirilmesi için yapılan stüdyo çalışmasıdır.

İÇM 358 EL SANATLARI
Çizim tekniklerini geliştirmek için doğal veya mekanik objelerin hızlı eskiz çalışmaları yaptırmak. Mekan algılarını da geliştirmek için iç ve dış mekanlarda seçilen herhangi bir bölgenin , farklı tekniklerle kağıda aktarımı, fotoğraf çalışmaları ile detaylandırma ve sunuşu . Eskiz çalışmaları ve çizilen mekan detaylarını kolaj tekniği ve kil gibi değişik materyallerle kullanarak sonuçlandırma.

Derste Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri:( Sunum,Tartışma,Düz Anlatım,Proje Çalışması,Laboratuvar Çalışması vs.)

Farklı aşamalar ile teknikler öğrencilere , özel projeler ile öğretilir. Bu teknikler , çizim teknikleri , boyama teknikleri , resimde renk uygulanışı ,( sulu boya , yağlı boya, pastel ,kuru kalem , akrilik, sıvı resim teknikleri) baskı, fotoğraf , kil işleri , rölyef tekniği (kabartma) , kolaj (yapıştırma tekniği),taş oyma, taşlarla denge çalışması ,kumaş baskı , yontu, kağıt sanatları vb. kapsar.

İÇM 302 İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU IV
İnsan ihtiyaçları, kültür, algı konularının tasarım problemi oluşturmadaki etkisi, ofis, mağaza gibi kullanımlara yönelik iç mekan düzenlemeleri aracılığıyla tartışılmaktadır.

İÇM 307 MOBİLYA TASARIMI
Her tür malzeme (ahşap – metal – plastik – kumaş – cam vs. Gibi) ile tasarım yapabilmek için gerekli eğitimin verilmesidir.

İÇM 342 ÇEVRE KONTROLÜ: ÖZEL KULLANICILAR VE KULLANIMLAR
Bedensel engel türleri ve bunlara yönelik mekansal boyutlar, çevre düzenlemeleri (caddeler, yollar, meydanlar, ortak garajlar ve park yerleri), yapılarda çözümler (bina girişleri, yapay

dolaşım, merdivenler, asansörler, kamuya açık alanlarda ve konutlardaki tuvaletler, mutfaklar, elektrik tesisatları, kapılar, pencereler, camlı bölmeler zemin ve duvarlar), yangın güvenliğinde bina tehlike sınıflandırması, yatay bölmeler, döşemeler, cepheler, çatılar, kaçış yolları, kaçış merdivenleri ve özel durumlar, sığnaklar, otoparklar, yangın algılama ve uyarı sistemleri, yapı malzemelerinin yanıcılık sınıfları, hijyen sağlık ve çevre

İÇM 364 İÇ MİMARLIK KURAMI
İç mekan tasarım alanı, estetik, tasarım prensipleri ve süreci, renk kavramı ve uygulamaları, aydınlatma ilkeleri, görsel iletişim, algı, tasarım akımları

İÇM 381 ÜRÜN DETAYLANDIRMA
Her tür malzeme (ahşap – metal – plastik – kumaş – cam vs. Gibi) nin, tasarlanan ürünün yapısına uygun detaylanabilme yöntemleri açısından gerekli eğitimin verilmesidir.

İÇM 401 İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU V
Geniş açıklıklı mevcut mekanların fonksiyon gerekliliklerinin iç mekan düzenlemelerinin çözümlenmeleri uygulama detayları ile birlikte projenin sunulması.

İÇM 403 ERGONOMİ
Her öğrenci estetik, ritm, yaratıcılık gibi temel tasarımdaki öğeleri kullanarak farklı birer obje yaratacaklar.Yaratım sürecinde farklı malzemeler keşfedip yeni tasarımlarında uygulayacaklar.

İÇM 407 TARHİ İÇ MEKANLARIN KORUNMASI: TARİH VE KURAM
Konu ile ilgili genel kavramlar, rölövei korumacılığın tarihi, korunacak değerler ve koruma ölçütleri, taşınmaz kültür varlıklarının değerlendirmesi, anıtlarda bozulmaya neden olan etkenler, yapılara insanların neden oldukları hasarlar, uygulama çalışması.

İÇM 417 İÇ MİMARLIKTA BİNA EKONOMİSİ
Ekonomik kuruma bakış alanı, fiyat sistemi, tüketici özelliği ile ilgili kuramlar, üretim maliyet ikilisi ile kuramsal yaklaşımlar; gelir dağılımı. Ölçümleme tekniklerine bakış; fiyat sistemlerinde gelişmiş bilinç maliyet ve tasarım analizleri, metraj, keşif çıkarma ile ilgili hesaplama yöntemleri.

İÇM 402 MEZUNİYET PROJESİ
İnşa edilmiş hacmin rölevesini çıkarmak veya tasarım halindeki mimari projelere dayalı olarak, hacmi tanımlamak, çevresel verileri belirtmek ve bu analizlerden edinilen bilgilere cevap verecek tasarımı yaparak durmak.

İÇM 418 İÇ MİMARLIK TASARIM MESLEKİ UYGULAMA
Ön proje çizimi, ücret hesaplamaları, uygulama projesi ve detay çizimi, genel ve özel teknik şartnameler ile özel idari şartname hazırlığı, mukavele, ihale dosyası hazırlama ve hakediş raporlarının hazırlanması

İÇM 313 BİNA EKONOMİSİ
Ekonomik kurama bakış alanı, fiyat sistemi, tüketici karekteri ile ilgili kuramlar, üretim mliyet ikilkisi ile ilgili kuramsal yaklaşımlar; gelir dağılımı. Ölçümleme tekniklerine bakış; fiyat sistemlerinde gelişmiş bilinç maliyet ve tasarım analizleri, metraj, keşif çıkarma ile ilgili hesaplama yöntemleri.

İÇM 314 BİNA EKONOMİSİ II
Ölçme teknikleri alanı; fiatlandırma sisteminde ileri bilinç, maliyet ve tasarım analizleri, keşif hazırlama ile hesaplama.

İÇM 353 MAKET YAPIMI
Maket yapımının gereği ve önemi, maket ve modelleme dilinin mimar, müşteri ve müteahit aşamaları açısından öğrenilmesi, malzeme seçimi, makette detay gösterimi ve yapı hissinin verilmesi, farklı ölçek ve maket tiplerinde çalışmalar.

İÇM 356 KENTSEL TASARIM
Öğrencilerin dizayn prensipleri konusundaki bilgi ve anlayışlarının kentsel tasarım uygulaması ile güçlendirilmesi, mimarlık ile kentsel tasarım bağlantısı dahilindeki kavramların tartışılması, kentsel tasarım işleyişi, tasarım konusundaki kriterler ve rehber konular, yapılar arası mekan organizasyonu, yaya mekanları, meydanlar ile plazalar.

İÇM 360 ENDÜSTRİ TASARIMI
Verim ile insanla ilgili mühendislik belirlemelerini öğrenme; endüstri tasarımı alanındaki grafik iletişim teknikleri; tasarlama ve bunların üretim teknikleri ile ilgisi; öntip tasarımı ve üretimi; pratik uygulamalar.

İÇM 381 GRAFİK PROĞRAMI I
Bugün dünyada, sunum süreci için bilgisayarlar çok büyük önem kazanmışlardır. Grafik Programı da genellikle bir sunuşun kalitesi ile sanatsal değerini genişletme ortamı hazırlamaktadır. Bu programa giriş dersinin amacı programın tanıtımı ile öğrencilere programın kullanılması ve kontrolu ile ilgili birikimin sömestir boyunca gelişimini kapsar.

İÇM 382 GRAFİK PROĞRAMI II
Bu ders grafik bilgisayar programları ortamını kullanarak tasarım ve sunum konularını ileri düzey yaklaşımlarını kapsar. Her öğrenci sunumlarının kalitesini artırmak için programın değişik yönlerini kullanılmasını öğreneceklerdir. Ağırlık iç mimarlık konusunda yoğunlaşacak ve uygulama sorunları çoğunlukla bu uzmanlık alanından seçilecektir.

İÇM 424 TEMEL SANAT EĞİTİMİ
Amaç görsel algılamanın ve algılama sonucunda kişinin yaratıcılığının geliştirilmesi ve sanatsal öğelerle kişinin özgün tasarımlarını oluşturabilmesi. İki ve üç boyutlu tasarım sorunları, çizgi ve yüzeysel hacim ve kütle arasındaki ilişki, uzay, yapı ve malzeme, tasarımdaki temel ilkelerin incelenmesi dersin içeriği olarak belirlenmiştir. Öğretme yönteminde araştırma, gözlem ve örnek olay yöntemleri kullanılarak uygulamalı eğitim yapılmaktadır. Değerlendirme % 30 Araştırma % 70 Uygulama olarak belirlenmiştir.

İÇM 425 SERAMİK UYGULAMALI ESTETİK TASARIM VE SUNUMLARI
Öğrenci bu dersin içeriğinde ; ortaya çıkarılacak olan ürünlerin seramiğin ham maddesi olan kil ile soyut bir forma taşınarak, iç mekanlarda sunumunun yapılması ve örneklerle değerlendirilmesini yapmaktadır.

İÇM 427 Serbest Çizim Tekniği ve Mimarlık (3 – 0) 3
Kıbrıs’ın tarihsel değeri olan bölgelerinde, seçilmiş binalar ve çevrelerine ilişkin serbest el çizimlerinin yapılması; kontur, kör kontur, referans çizgilerinin belirlenmesi, ton ve renk bilgisinin yanısıra, gölgenin bina cephesi ve obje üzerine nasıl düştüğünün birebir çizim yolu ile irdelenmesi ve bu sayede öğrenciye ölçek, oran, ritm ve denge kavramlarının kazandırılmasıdır. Derse destek olması amacıyla; öğrencilerden her ders için, mimarlık tarihine damgasını vurmuş, önemli bir yapıtı serbest el çizmeleri ve bunun yanında yapı ve mimarı hakkında bilgi toplamaları istenecektir. Ders saatleri içinde, toplanan bilgilerin ışığında, mimarın görüş ve tavırları, çalışma yöntemleri, binanın biçimi, formu, malzemesi, renk – doku ilişkisi ve mimarlık kültürüne katkısı, sohbet ortamı içinde konuşulup, tartışılacaktır. Ele alınabilecek mimarlar ve yapıtları arasında ; Antoni Gaudi – Sagrada Familia, Frank Lloyd Wright – Fallingwater House, Le Corbusier – Ronchamp Kilisesi, Jorn Utzon – Sydney Opera House, I.M.Pei – Louvre Piramidi, Frank O. Gehry – Gugenheim Müzesi, Norman Foster – Millennium Tower sayılabilir.

İÇM 428 PLANLAMA TEKNİĞİ
Programlamadaki özelliklerin sunumu; planlama etaplarının organizasyonu; tasarım süreci ile görsel iletişim kuramının öğrenilmesi; eylem biçimlerinin, akış şemaları ve ilişkiler şemaları oluşturmak gibi mekan organizasyonu tekniklerinin öğrenilmesi.

İÇM 429 MİMARİDE RENK KAVRAMI
Dersin içeriği öğrenciye değişik tekniklerin getirdiği deneylerle renk hakkında genel bir bilgi vermek ve bunların projelere aktarımı . Dersin genelinde, rengin insan psikolojisi üzerindeki etkileri de göz ardı edilmeden çalışmalar ortaya çıkmaktadır.

İÇM 430 GÖRSEL İLETİŞİM
Bu dersin amacı öğrencilerin düşüncelerini ve tasarım çözümlerini diğer tasarımcı, uygulayıcı ve kullanıcılara aktarabilme ve onların değerlendirmelerini, duygu ve tepkilerini yorumlayabilme yeteneklerini geliştirmektir. Bu derste gözlemler, anılar, duygular ve düşüncelere dayanan bilginin görsel iletişim yöntemleri içinde yer alan serbest el çizim, görsel not tutma, görsel düşünme, değişim, dönüşüm, soyutlama ve görsel dışavurum gibi teknikler tanıtılır, çizim, değer – doku – renk uygulaması, kesme – birleştirme, fotoğraf, hareketli görüntü ve 3 boyutlu modelleme yöntemlerinden yararlanılır.

İÇM 431 FORM BİÇİM VE MANTIK
Dersin amacı öğrencilere mesleklerinde gereksinim duyacakları eometric ve matematik bilgilerini tazeletmek ve bu konudaki eksiklerini tamamlamaktadır. Bu amaçla eometric şekiller ve formlar, bunların ilişkileri ve bir araya gelişleri, tasarımda kullanılabilecek geometric kavramlar: simetri, tekrar, aritmetik ve geometric büyüme, iki eğrilikli yüzeyler, çizim ve model yapma yöntemleri ile incelenmektedir.

İÇM 451 PEYZAJ TASARIMI
Dış mekanlar ile iç dış arasındaki geçiş mekanlarının gelişmesi, doğal ve insan yapısı peyzaj elemanlarının anlaşılması, bitkilerin mekandaki rolü, peyzajla mekan tarifi, mekanı ayırma ve bitirme, uygun planın seçiminde sistematik araştırma. Tasarım sürecinde iklim gibi, önemli diğer faktörlerin bütünle ilişkileri.